16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Po wejściu w życie ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, pracodawcy będą mogli wprowadzić dla niektórych kierowców późniejszy termin wypłaty części wynagrodzenia niż 10. dnia następnego miesiąca. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 19 sierpnia.

Według przepisów art. 85 kodeksu pracy (dalej: k.p.) wynagrodzenie należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie płatne miesięcznie należy wypłacać za miesiąc z dołu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Zasady te realizowane muszą być w stosunku do każdego pracownika, niezależnie od rodzaju pracy czy  stanowiska.

Dwa terminy płatności

Nowelizacja dodaje do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców art. 26i, zgodnie z którym w drodze odstępstwa od art. 85 par. 1 i 2 k.p., wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r., w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:

  • pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:
    • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego albo ustalonego na postawie art. 2 ust. 4 albo ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    • w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;
  • druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Pracodawca będzie mógł dokonywać płatności w podziale na dwie kwoty. Pierwsza z nich podlega wypłacie najpóźniej do 10 dni kolejnego miesiąca, czyli przepis opiera się na ogólnej regule zawartej w kodeksie pracy. Obejmuje kwotę:

  • 3600 zł brutto, w przypadku kierowców z niższym przychodem niż przeciętne wynagrodzenie, albo
  • 6935 zł brutto w 2023 r., w przypadku kierowców z przychodem miesięcznym wyższym niż przeciętne wynagrodzenie.

Ważne: Według dodanego do art. 2 ustawy o czasie pracy kierowców pkt 8, przeciętne wynagrodzenie to prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Druga część wynagrodzenia – kwota przewyższająca odpowiednio wynagrodzenie minimalne lub przeciętne prognozowane – będzie mogła być wypłacona nawet 11 dni później, maksymalnie do 21 dnia następnego miesiąca.

Wynagrodzenie płatne ma być nadal w stałym i ustalonym z góry terminie. Decydujące znaczenie będą miały terminy płatności wynikające z prawa wewnętrznego.

Przykład: Według regulaminu pracy wynagrodzenie płatne jest 10 dnia kolejnego miesiąca. Po wejściu w życie zmian w ustawie o czasie kierowców nic w tym zakresie u tego pracodawcy automatycznie się nie zmieni. By móc wypłacać część wynagrodzenia do 21 dnia kolejnego miesiąca, będzie musiał dokonać odpowiedniej zmiany regulaminu pracy. Dopiero po jej wejściu w życie można będzie stosować ten termin wypłaty.

Zmiana regulaminu pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania jej do wiadomości pracowników. Przy czym nie można ogłosić zmiany związanej ze stosowaniem odstępstw od terminów płatności z art. 85 k.p. przed wejściem w życie  ustawy z 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym w zakresie wprowadzonej nią nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców.

Kierowcy delegowani

Nowy art. 26i ustawy o czasie pracy kierowców obejmuje tylko tych kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe i są w związku z tymi przewozami traktowani jako pracownicy delegowani. Dotyczy to więc tylko przewozów kabotażowych i cross-trade, nie obejmuje przewozów dwustronnych i tranzytowych.

Przykład: Kierowca wozi towar po terenie Polski i także regularnie do Niemiec. Przy przewozie dwustronnym kierowca nie jest uznawany za delegowanego. W związku z tym nie można wprowadzić dla niego terminów płatności wynagrodzenia późniejszych niż do 10 dnia kolejnego miesiąca.

 

Podstawa prawna: