16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

6 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 422, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. W par. 3 w ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych wprowadzono zmiany w zakresie terminu przesyłania sporządzanych za rok podatkowy informacji o umowach zawartych z nierezydentami.

Kogo dotyczy obowiązek przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Zgodnie z art. 82 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkami określonymi ustawą) są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji, bez wezwania przez organ podatkowy, o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, informacje o umowach, sporządza się i przekazuje, jeżeli jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Przy czym w tych przypadkach w informacjach uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300.000 euro.

Informacje sporządza się również w przypadku gdy  nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, wówczas w informacjach uwzględnia się te umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5.000 euro. Informacje sporządza się przy założeniu, że podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór dokumentu

Obowiązujący wzór informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Przed zmianą, informację należało sporządzić za rok podatkowy i przesłać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

Termin przesyłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Po zmianach, termin przesyłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) sporządzanych za rok podatkowy, został wydłużony z trzech do jedenastu miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

Zmieniony termin przesyłania informacji ORD-U ma zastosowanie do informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie, w zakresie zmian w terminie przesyłania informacji podatkowych ORD-U, weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 marca 2023 r.

 

Podstawa prawna