Przepisy regulujące kwestie dotyczące dokumentacji cen transferowych znajdują się w przepisach ustaw o podatku dochodowym – zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych. Przewidują one obowiązek przygotowania dokumentacji, z której będzie wynikać, że warunki transakcji zawieranych w danym roku podatkowym pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym, czyli takim, jakie przyjęłyby między sobą podmioty niepowiązane działające na rynku. Ponadto, obowiązkiem dokumentowania objęte są transakcje dokonywane z podmiotami niepowiązanymi, gdy ich miejsce zamieszkania, siedziba, zarząd lub rzeczywisty właściciel znajduje się na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Progi dokumentacyjne

Istotne znaczenie dla powstania w ogóle obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych mają progi dokumentacyjne w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi. I tak, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi:

10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej lub finansowej,
2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej lub transakcji innego rodzaju niż powyższe.
Jednocześnie, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową progi te wynoszą:

2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż finansowa.
Powyższe progi są ustalane odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od jej przyporządkowania do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych, oraz odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej.

Terminy sporządzenia dokumentacji

Podmioty powiązane, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe, obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, mają obowiązek sporządzić grupową dokumentację cen transferowych za rok obrotowy. Termin na jej sporządzenie upływa z końcem dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (a więc w praktyce w przypadku większości podatników – 31 grudnia 2023 roku w przypadku dokumentacji za rok 2022).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że podmioty, dla których rok podatkowy zakończył się z dniem 31 grudnia 2022 roku, powinny sporządzić dokumentację cen transferowych za ten rok do końca października 2023 r.

Informacja o cenach transferowych

Równie ważną kwestią jest informacja o cenach transferowych. Przepisy wskazują, że podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych lub realizujące transakcje kontrolowane wskazane w art. 11n pkt 1-2 lub 10-12, powinny złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Chodzi o informację TPR (odpowiednio dla CIT i PIT – TPR-C lub TPR-P). W związku z tym, w przypadku podatników, których rok podatkowy 2022 zakończył się 31 grudnia 2022 r., mają oni obowiązek złożenia formularza TPR-P lub TPR-C do 30 listopada 2023 roku.

Nowość – oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji

Nowością w zakresie cen transferowych jest fakt, że oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 rok, które dotychczas stanowiło odrębny dokument wymagający samodzielnego złożenia we właściwym urzędzie skarbowym. W przypadku dokumentacji za rok 2022, oświadczenie to stanowi część informacji TPR, składanej do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dodatkowo, podatnik musi oświadczyć, że dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Warto zaznaczyć, że informację TPR może podpisać wyłącznie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (lub osoba wyznaczona w przypadku organu wieloosobowego), osoba fizyczna w przypadku podmiotu powiązanego będącego taką osobą, osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale. Nie jest możliwe podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika profesjonalnego (adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub biegłego rewidenta).

Podstawa prawna:

art. 11k-11t ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.)
art. 22m-23zf ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)