16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia PIT- 2 (9) „Oświadczenia/ wnioski podatnika  dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób   fizycznych”. Wzór formularza dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Ważne: Złożone wcześniej przez pracowników druki PIT-2 zachowują swoją ważność. Zatrudnieni nie mają obowiązku ponownie składać oświadczeń w nowej wersji, o ile poprzednio złożone dokumenty pozostają aktualne. Oświadczenie należy złożyć w sytuacji, gdy uprzednio złożone płatnikowi podatku informacje uległy zmianie. O nowych formularzach warto jednak poinformować zatrudnionych; szczególnie zleceniobiorców i wykonujących dzieło, gdyż ta grupa w poprzednim stanie prawnym nie była uprawniona do składania PIT-2.

Do końca 2022 r. formularz PIT-2 zatrudniony mógł złożyć tylko w jednym zakładzie pracy. Od 2023 r. druk ten można złożyć w trzech miejscach. Liczba złożonych druków związana jest ściśle z podziałem kwoty zmniejszającej podatek.

PIT-2 decyduje o wysokości netto wypłacanego wynagrodzenia. To oświadczenie, które jest podstawą rozliczenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek wynosi miesięcznie 300 zł.

Możliwe rozliczenia:

 • 300 zł – 1/12 kwoty wolnej – PIT złożony u jednego płatnika
 • 150 zł – 1/24 kwoty wolnej – PIT złożony u dwóch płatników
 • 100 zł – 1/36 kwoty wolnej – PIT złożony u trzech płatników

Ważne: Zakład pracy czy zleceniodawca pomniejszenia zaliczki o odpowiednią kwotę może dokonać tylko „na żądanie” zatrudnionego, tj. gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o stosowaniu tego pomniejszenia. W celu złożenia oświadczenia zatrudniony powinien wypełnić część C formularza „Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek ”.

PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. przewiduje też złożenie wielu innych oświadczeń i wniosków przez osoby:

 • które samotnie wychowują dziecko i w ciągu roku chcą się od razu rozliczyć, jak samotny rodzic – należy wypełnić rubrykę „Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko”. Dodatkowe pomniejszenie wynosi pełne 300 zł miesięcznie i jest niepodzielne;
 • które pozostają w związku małżeńskim i chcą się w ciągu roku od razu rozliczyć na zasadach, jak wspólnie z małżonkiem – należy wypełnić rubrykę „Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko”. Dodatkowe pomniejszenie wynosi pełne 300 zł miesięcznie i jest niepodzielne;
 • które podejmują zatrudnienie po powrocie do kraju (po trzech latach zamieszkiwania poza granicami Polski) – należy wypełnić rubrykę „Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów”. Ulgę można także zastosować bezpośrednio w rozliczeniu rocznym (85 528 zł wolne od podatku);
 • które są seniorami aktywnymi zawodowo (chodzi o pracujących seniorów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat kobiety/ 65 lat mężczyźni), ale zrezygnowali z pobierania świadczeń emerytalnych – należy wypełnić rubrykę „Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów”. Ulgę można także zastosować bezpośrednio w rozliczeniu rocznym (85 528 zł wolne od podatku);
 • które wychowują 4 dzieci i więcej – należy wypełnić rubrykę „Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów”. Ulgę można także zastosować bezpośrednio w rozliczeniu rocznym (85 528 zł wolne od podatku);
 • osób młodych – do 26 roku życia, które chcą zadeklarować chęć rozliczania bądź chęć nierozliczania kwoty wolnej 85 528 zł w ciągu roku – należy wypełnić rubrykę „Wniosek o stosowanie/niestosowanie ulgi dla młodych” (85 528 zł wolne od podatku). Zasadą jest, że zakłady pracy i zleceniodawcy stosują tę ulgę z mocy ustawy. Zleceniodawca lub pracownik mogą jednak złożyć płatnikowi wniosek w sprawie rezygnacji ze stosowania wskazanej ulgi. Ulgę można także zastosować bezpośrednio w rozliczeniu rocznym;
 • które przewidują, iż ich zarobki w skali roku nie przekroczą kwoty 30 000 zł i chcą, aby zakład pracy w ogóle nie pobierał w związku z tym w ciągu roku podatku – należy wypełnić rubrykę „Wniosek o niepobieranie zaliczek”;
 • pracowników oraz twórców i artystów, którzy chcą zrezygnować z rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów – należy wypełnić rubrykę „Wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów”.  Koszty we wskazanej wysokości podatnik ma prawo rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Druk służy też aktualizacji informacji o wysokości rozliczanych kosztów uzyskania przychodu  – należy wypełnić  rubrykę „Wniosek o stosowanie/niestosowanie kosztów uzyskania przychodów”.

Pracownikom przysługują miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości:

 • podstawowej (250 zł miesięcznie),
 • podwyższonej (300 zł miesięcznie) w przypadku pracowników zamiejscowych albo
 • udokumentowanej imiennymi biletami okresowymi.

Z mocy ustawy zakład pracy stosuje koszty w wysokości 250 zł miesięcznie.

Pracownik może w dowolnym momencie roku podatkowego złożyć w zakładzie pracy wniosek o obliczanie zaliczek bez uwzględniania tych kosztów. Należy zaznaczyć w części F. pole 13 „ wycofuję uprzednio złożone oświadczenie”.

W szczególności jest ono dedykowane pracownikom wieloetatowym, którzy chcą uniknąć ewentualnej dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Forma złożenia PIT-2

Zatrudniony PIT-2 składa do zakładu pracy na piśmie lub w dowolny sposób przyjęty przez płatnika, np. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w danej firmie.

Terminy

Oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego.

Płatnik ma obowiązek uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał (w zależności od okoliczności i własnych możliwości może je uwzględnić niezwłocznie po ich otrzymaniu).

Złożone oświadczenia i wnioski dotyczą również kolejnych lat podatkowych

Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku następuje w drodze nowego oświadczenia lub wniosku. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.

W sytuacji gdyby zatrudnieni napotkali na sytuacje problematyczne z wypełnieniem PIT-2, wówczas rekomendujemy odesłanie do obszernych objaśnień podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.