Ulga sponsoringowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, jednak nadal wiele przedsiębiorców nie jest świadomych, że może z niej skorzystać. Ulga sponsoringowa obejmuje koszt finansowania działalności sportowej, kulturalnej oraz wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę.

Ulga na sponsoring weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Podatnicy mogą zatem korzystać z tego rozwiązania począwszy od rozliczenia PIT za 2022 rok.

Kto może skorzystać z ulgi sponsoringowej?

Podatnikami, którzy mogą skorzystać z ulgi na sponsoring są:

  • podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • podatnicy opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym,
  • podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest ponoszenie wydatków na działalność sportową, która określona jest jako finansowanie:

  • klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
  • stypendium sportowego. Chodzi tu o finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;
  • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

Odliczyć od dochodu można maksymalnie 50 proc. takich wydatków. Podatnicy skorzystają jednak z ulgi pod warunkiem, że wydatki, które ponoszą na działalność sportową, będą stanowiły dla nich jednocześnie koszty uzyskania przychodu. To wydaje się być pozornie prostym warunkiem, wszak przedsiębiorcy najczęściej ponoszą takie wydatki w celu osiągnięcia przychodu lub jego zachowania czy zabezpieczenia. Tu jednak pojawia się kwestia związana z tym, że w przypadku finansowania np. klubów sportowych stosowane są najczęściej dwa rozwiązania – darowizna lub sponsoring. W przypadku darowizny nie można mówić o koszcie uzyskania przychodu, ponieważ ustawa wprost zakazuje ujęcia darowizn w kosztach poza niektórymi darowiznami żywności. O koszcie można jednak mówić w przypadku sponsoringu.

Koszty i odliczenie od dochodu

Podatnik, który ponosi wydatki związane finansowaniem działalności sportowej, zaliczy je w koszty uzyskania przychodu, a dodatkowo odliczy 50 proc. ich wysokości od dochodu w zeznaniu rocznym. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Dla celów rozliczenia ulgi konieczne jest zebranie faktur i dowodów potwierdzających poniesienie wydatku i odliczenie ich w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L, CIT-8). Nie ma możliwości skorzystania z ulgi na etapie zaliczek na podatek dochodowy. Pierwszym rokiem, za który przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi, jest rok 2022, a zatem w zeznaniach składanych w 2023 roku.

 

Podstawa prawna: