16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Podatnicy, którzy po 31 grudnia 2021 r. zmienili swoje miejsce zamieszkania na Polskę, mogą (przy spełnieniu pozostałych warunków) skorzystać z tzw. ulgi na powrót, która polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów osiągniętych po powrocie do Polski do kwoty 85 528 zł. Jednak nie wszystkie przychody kwalifikują się do ulgi.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z ulgi?

Prawo do ulgi ma podatnik, który:

w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 r. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (płaci podatek od wszystkich dochodów),
nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski przez 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok powrotu oraz od początku roku do dnia poprzedzającego dzień, w którym wrócił do Polski,
posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska kraju Unii Europejskiej lub EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej,
posiada certyfikat rezydencji lub inny dokument potwierdzający jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w danym okresie czasu,
nie korzystał nigdy z opisanego zwolnienia – w przypadku, gdy ponownie przenosi miejsce zamieszkania do Polski.
Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że to, co w mniemaniu podatnika jest spełnieniem warunków odnośnie zmiany miejsca zamieszkania i rezydencji na rezydencję polską, organ może potraktować zupełnie inaczej, dlatego w przypadku wątpliwości dobrze jest zasięgnąć porady ekspertów.

Czy wszystkie przychody podlegają zwolnieniu?

Tylko określone kategorie przychodów osiągniętych na terytorium Polski po zmianie rezydencji podatkowej podlegają zwolnieniu w ramach ulgi na powrót. Są to przychody:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
z zasiłku macierzyńskiego,
z umów zlecenia zawartych z firmą,
z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.), podatkiem liniowym 19 proc., stawką 5 proc. w ramach ulgi IP Box, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Uldze podlegają przychody osiągnięte ze wskazanych źródeł do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym, w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Po spełnieniu warunków stosowanie ulgi można od początku roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski albo od początku następnego roku podatkowego. Stosowanie ulgi może mieć miejsce zarówno w trakcie roku (na etapie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy) jak i dopiero w rocznym rozliczeniu podatkowym.

W przypadku pracowników etatowych, aby pracodawca mógł stosować ulgę obliczając zaliczki na podatek, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia, ale powinno ono jedynie zawierać informację, że podatnikowi przysługuje prawo do ulgi oraz wskazanie, jakie lata obejmuje ulga na powrót – od którego do którego roku pracodawca może stosować zwolnienie przychodów z PIT.

W przypadku zaprzestania spełniania warunków do stosowania ulgi, konieczne jest poinformowanie o tym pracodawcy, żeby przestał stosować ją do miesięcznych zaliczek na podatek.

Ważne: Limit ulgi (85 528 zł w roku podatkowym) dotyczy wszystkich ulg stosowanych w ramach PIT-0 (ulga na powrót, ulga dla młodych, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów). Nie ma możliwości, by w ramach każdej ulgi zwolnione były przychody do kwoty 85 528 zł – jest to jeden limit dla wszystkich ulg. Jeśli zatem podatnikowi przysługuje więcej niż jedna ulga, stosowanie ich może odbywać się maksymalnie do kwoty przychodów 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu, w przypadku osiągania dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (czy to z pracy na etacie, czy z działalności gospodarczej), istnieje możliwość zastosowania kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 226)