16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Ulga na dziecko, tzw. ulga prorodzinna przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom prawnym,
 • osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej,

opodatkowanym według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.).

Ulga nie przysługuje, jeśli podatnik jest opodatkowany podatkiem liniowym 19 proc. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt lub karta podatkowa).

Ważne: Jeśli podatnik poza dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi w sposób uniemożliwiający zastosowanie ulgi (podatek liniowy, ryczałt lub karta podatkowa) uzyskuje również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. z tytułu umowy o pracę), wówczas może skorzystać z ulgi na dziecko w zeznaniu, w którym wykazuje te dochody.

Limit dochodów

Odliczenie ulgi w przypadku posiadania jednego dziecka jest limitowane osiąganym dochodem rodziców (opiekunów). Aby móc skorzystać z ulgi, dochody rodziców (opiekunów) nie mogą przekroczyć w roku podatkowym:

 • 112 000 zł w przypadku pozostawania przez rodziców (opiekunów) przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochód obojga rodziców podlega zsumowaniu),
 • 112 000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci,
 • 56 000 zł w przypadku niepozostawania przez rodziców (opiekunów) w związku małżeńskim.

Ważne: W przypadku wychowywania jednego, ale niepełnosprawnego dziecka, limit dochodów rodziców (opiekunów) nie ma znaczenia – możliwe jest skorzystanie z ulgi. W przypadku wychowywania dwójki lub więcej dzieci, również odliczenie ulgi nie podlega limitowaniu dochodem rodziców (opiekunów).

Kiedy można zastosować ulgę prorodzinną?

Odliczenie na dziecko przysługuje w stosunku do dzieci:

 • niepełnoletnich,
 • pełnoletnich uczących się (do ukończenia 25. roku życia) lub otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną,
 • niepełnosprawnych, niezależnie od ich wieku.

Przy odliczaniu ulgi trzeba mieć na uwadze możliwość osiągania dochodu przez dziecko. Jeśli taki dochód (z wyjątkiem otrzymywanej renty rodzinnej) przekroczył w 2023 r. 19 061,28 zł – wówczas rodzice (opiekunowie) tracą prawo do skorzystania z ulgi.

Odliczenie nie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) lub od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Podobnie odliczenia nie stosuje się, jeśli dziecko osiąga dochody (przychody) opodatkowane: podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub podatkiem tonażowym. Opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu osiągniętych przez dziecko nie jest przeszkodą do stosowania ulgi.

Wysokość odliczenia w ramach ulgi na dziecko

W składanym za 2023 rok zeznaniu podatnik może odliczyć:

 • 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie) – na pierwsze dziecko,
 • 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie) – na drugie dziecko,
 • 2000,04 zł rocznie (166,67 zł miesięcznie) – na trzecie dziecko,
 • 2700,00 zł rocznie (225,00 zł miesięcznie) – na czwarte i kolejne dziecko.

W przypadku, gdy wysokość podatku nie pozwala na dokonanie odliczenia w pełni, niewykorzystana ulga podlega zwrotowi na rachunek bankowy podatnika. Kwota niewykorzystanej ulgi podlegająca zwrotowi nie może przekroczyć wysokości składek ZUS oraz składek zdrowotnych odliczanych przez podatnika.

Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby móc skorzystać z ulgi?

W rocznym zeznaniu podatkowym podatnik wskazuje numery PESEL dzieci lub (w przypadku braku takiego numeru) imię, nazwisko oraz datę urodzenia każdego z dzieci. Nie ma obowiązku dołączania do zeznania dokumentów potwierdzających stan rzeczy ujęty w zeznaniu.

Organy podatkowe mogą żądać przedstawienia dowodów, które potwierdzają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. W szczególności za taki dowód można uznać:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą i starostą.

Ważne: Rozliczenie ulgi na dziecko następuje w zeznaniu rocznym i dokonuje go sam podatnik. Nie ma możliwości stosowania ulgi przez płatnika w trakcie roku podatkowego na etapie płacenia zaliczek na podatek.

 

Podstawa prawna: