16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy rozliczają PIT za 2023 r. „Twój e-PIT” to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. W tym roku po raz pierwszy usługa „Twój e-PIT” jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Nowości w usłudze „Twój e-PIT”

W usłudze „Twój e-PIT” pojawiły się:

PIT-36L – formularz służący do rozliczeń za 2023 r. z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, w tym roku stosowany również dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m. in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, w tym roku dodatkowo stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.
Wskazówka: Skorzystanie z usługi „Twój e-PIT” nie wymaga instalacji ani dodatkowego oprogramowania, ani aplikacji. Wystarczające jest posiadanie komputera i dostępu do internetu. Korzystanie z usługi „Twój e-PIT” nie jest obowiązkowe, podatnik sam decyduje, w jaki sposób złoży zeznanie podatkowe. Zwrot nadpłaconego podatku wynikającego z rozliczenia elektronicznego nastąpi jednak wcześniej, bowiem w terminie do 45 dni, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.

Logowanie do „Twój e-PIT”

Usługa „Twój e-PIT” działa przez całą dobę. Dostęp do usługi możliwy jest przez serwis e-Urząd Skarbowy: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/.

Do serwisu e-Urząd Skarbowy, z którego dostępna jest usługa „Twój e-PIT” można zalogować na dwa sposoby:

Profilem Zaufanym (PZ), aplikacją mObywatel, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną,
danymi podatkowymi (PESEL/NIP i data urodzenia, sumą przychodów z zeznania za 2022 r., kwotą jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2023 r., kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2022 r.).

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze „Twój e-PIT” podatnik znajdzie swoje dane będące w posiadaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności:

dane rejestracyjne (identyfikator podatkowy NIP/PESEL, imię i nazwisko, adres, właściwy urząd skarbowy, rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty w przypadku, gdy z rozliczenia będzie ona wynikała),
mikrorachunek, na który należy dokonać zapłaty podatku, jeśli taka będzie wynikała z rozliczenia,
wpłaty zaliczek na podatek lub wpłaty ryczałtu dokonane przez klienta,
dane z rozliczeń za ubiegły rok, w tym dane dotyczące ulgi na dzieci lub dane dotyczące numeru KRS OPP i celu szczegółowego, na który przekazane zostało 1,5 proc. podatku należnego, jeśli organizacja nadal znajduje się na wykazie OPP,
dane z informacji od płatników, z PIT-11, PIT40A, PIT-11A, PIT-R, PIT-8C.
Ważne: W udostępnionym zeznaniu podatnik, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, będzie musiał samodzielnie uzupełnić dane dotyczące:

przychodów,
kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),
składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym – również składek na ubezpieczenie zdrowotne,
ulg i odliczeń.
„Twój e-PIT” ma stanowić ułatwienie dla:

ryczałtowców (osób, które nie wykazują w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów, które rozliczały do tej pory najem na zasadach ogólnych, a od rozliczeń za 2023 r. zobowiązane są opodatkować najem ryczałtem w PIT-28),
osób z zawieszoną działalnością gospodarczą (zobowiązanych do złożenia zeznania, pomimo nieosiągania przychodów lub w przypadku osiągania jedynie przychodów zwolnionych, zobowiązanych do złożenia PIT-36, w którym rozliczają przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza).
Ważne: Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 i nie odrzuci go w usłudze „Twój e-PIT”, to z upływem terminu na rozliczenie podatku dochodowego, deklaracja przygotowana przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie zaakceptowana. Natomiast zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze „Twój e-PIT” (trzeba je uzupełnić i zaakceptować).

Podstawa prawna:

art. 45 ust. 1, 1a pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 226)
art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2540)