16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

25 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1705 opublikowano ustawę z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizująca wprowadza m.in. zmiany w zakresie dotyczącym procesów reorganizacyjnych spółek: połączeń, podziałów, przekształceń. Zmiany dotyczą aspektów krajowych, ale w dużym zakresie obejmują reorganizacje transgraniczne.

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywy:

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186/80 z 11.07.2019, str. 80–104),
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 1–44).
W powyższym zakresie ustawa wchodzi w życie 15 września 2023 r.

Podstawa prawna:

art. 1, art. 16 ustawy z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1705)