16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Jeżeli podatnik wykorzystuje w działalności składnik majątku spełniający definicję środka trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł, to może poniesiony na jego nabycie wydatek zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu przekazania do używania. Jeśli jego wartość przekracza 10 000 zł, to pod określonymi warunkami możne dokonać odpisu jednorazowego w ramach określonych limitów.

Przedsiębiorcy uprawnieni do zastosowania jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 50 000 euro, to osoby rozpoczynające działalność gospodarczą lub mali podatnicy.

Rozpoczynający prowadzenie działalności – wyłączenia

Ze stosowania jednorazowej amortyzacji nie skorzysta podatnik PIT rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności i w okresie dwóch lat (licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia):

 • prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub
 • był wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną lub
 • działalność taką prowadził małżonek, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ze stosowania jednorazowej amortyzacji nie skorzysta również podatnik CIT rozpoczynający działalność utworzoną:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną albo
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.

Kogo uważamy za małego podatnika?

Małym podatnikiem w 2024 r. jest podatnik, u którego w 2023 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro = 9 218 000 zł.

Które środki można amortyzować jednorazowo?

Jednorazowo można dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, a więc odpisem można objąć:

 • kotły i maszyny energetyczne,
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • urządzenia techniczne,
 • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Kiedy można dokonać jednorazowej amortyzacji?

W roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednorazowego odpisu można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.

Uwaga: W kolejnym roku należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu metody liniowej lub degresywnej. Nie ma natomiast możliwości, aby w 2024 r. tylko częściowo zamortyzować środek trwały w ramach kwoty limitu przysługującego w 2024 r., a w następnym 2025 r.  w odniesieniu do niezamortyzowanej wartości początkowej zastosować amortyzację jednorazową w ramach limitu przysługującego w 2025 r.

Limit jednorazowej amortyzacji – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych = 230 000 zł. Przy określaniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10 000 zł wartości początkowej środków trwałych.

Pomoc, w zakresie jednorazowej amortyzacji 50 000 euro stanowi pomoc de minimis.

Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 100 000 zł

Uprawnieni do stosowania jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 100 000 zł są wszyscy podatnicy. Podatnik bez względu na to, czy jest podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, czy kontynuującym działalność gospodarczą, bez względu na wielkość osiąganych przychodów, może w ramach limitu jednorazowej amortyzacji zaliczyć do kosztów wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych.

Które środki można amortyzować jednorazowo?

Jednorazowo można dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT. Odpisem można więc objąć:

 • kotły i maszyny energetyczne,
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • urządzenia techniczne,
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Kiedy można dokonać jednorazowej amortyzacji?

W roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Limit jednorazowej amortyzacji

Do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co ważne, podatnik może zastosować odpis jednorazowy pod warunkiem, że:

 • wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
 • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

Wskazówka: Jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, w ramach limitu 50 000 euro i 100 000 zł, to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie jednego albo drugiego limitu.

 

Podstawa prawna: