16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

1 lipca, czyli już za kilka dni zacznie obowiązywać w Polsce unijna dyrektywa DAC-7, która nakłada na internetowe platformy sprzedażowe nowe obowiązku w zakresie raportowania i sprawozdawczości. Głównym celem wprowadzenia zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie niezarejestrowanych działalności gospodarczych polegających na sprzedaży internetowej. Jakie są założenia, obowiązki platform, a przede wszystkim konsekwencje wprowadzenia dyrektywy w Polsce?

Podstawowe założenia

Podstawowym celem wprowadzenia zmian w zakresie sprzedaży internetowej jest identyfikacja osób prowadzących sprzedaż na skalę mogącą wskazywać na regularną działalność gospodarczą w przypadku, gdy osoby te nie prowadzą zarejestrowanej działalności. Nowe przepisy obejmą transakcje sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu oraz nieruchomości. Choć raportowaniem zajmą się platformy internetowe, to z założenia jest ono nakierowane na sprawdzanie osób dokonujących czynności poprzez te platformy.

Platformą internetową jest oprogramowanie, w tym strona internetowa lub jej część oraz aplikacje, w tym aplikacje mobilne, które są dostępne dla użytkowników i które umożliwiają sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania, bezpośrednio lub pośrednio, stosownej czynności na rzecz tych użytkowników, przy czym rozumie się przez to również ustalenia dotyczące poboru i wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonywanej czynności. W Polsce za największe platformy internetowe, które zostaną objęte obowiązkiem raportowania można uznać Allegro, OLX, Vinted.

Nowe obowiązki

Operatorzy platform będą zobowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje dotyczące sprzedawców (czyli użytkowników tych platform, którzy dokonują za ich pośrednictwem sprzedaży), którzy przekroczyli określone limity, tj. 30 transakcji lub 2 000 euro w skali roku. Po przekroczeniu przez użytkownika wskazanych limitów, operator platformy będzie miał obowiązek uzyskać od niego dane wymagane przez ustawę, jak przykładowo: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny dla celów VAT, dane dotyczące prowadzonej działalności. Ma to na celu zidentyfikowanie sprzedawców, którzy dokonują transakcji poza działalnością (prywatnie). Jeśli użytkownik będzie uchylał się od przekazania wymaganych przez operatora informacji, w takiej sytuacji zostanie mu zablokowana możliwość dokonywania kolejnych transakcji na danej platformie.

Raportowanie danych

Operatorzy platform internetowych, którzy będą objęci obowiązkiem raportowania do Szefa KAS, będą przesyłać raporty według jednolitego formatu. Raportowanie będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej. Raportowaniem tym będą objęte okresy roczne, a wejście w życie ustawy w lipcu 2024 r. powoduje, że pierwszy raport platformy internetowe będą składać w 2025 roku.

Ważne: Raportowaniem będą objęte transakcje od 1 stycznia 2023 r. – wynika to z faktu, że Polska wprowadziła przepisy z opóźnieniem. Oznacza to, że sprzedawcy, którzy w ubiegłym roku przekroczyli wskazane w ustawie limity, a nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą spodziewać się kontroli z urzędów skarbowych w celu wyjaśnienia, czy uzyskane przez nich przychody powinny zostać opodatkowane.

Konsekwencje

Szef KAS będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli wykonywania przez operatorów platform ich obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz obowiązków sprawozdawczych. W przypadku stwierdzenia uchybień operatorzy muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi – Szef KAS będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1 mln zł. Dlatego ważne jest, by obowiązki były realizowane z należytą starannością, a ewentualne uchybienia, które zostaną ujawnione w trakcie kontroli, niezwłocznie usunięte.

Co jednak istotne, z konsekwencjami muszą się również liczyć sprzedawcy, którzy nie prowadzą zarejestrowanej działalności gospodarczej, a dokonują sprzedaży przekraczającej ustawowe limity – w takich sytuacjach, po powzięciu odpowiednich informacji, urząd skarbowy może zweryfikować, czy sprzedawca rozliczał się w odpowiedni sposób z osiągniętych przychodów (dochodów). Jeśli w tym zakresie organ stwierdzi uchybienia, będzie miał prawo wezwać podatnika do uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Podsumowanie

Wprowadzane przepisy mają na celu zmniejszenie „szarej strefy” w sprzedaży internetowej, uszczelnienie systemu podatkowego oraz wyrównanie konkurencyjności na rynku. Często bowiem sprzedawcy, którzy nie prowadzą działalności, sprzedają towary czy usługi po znacznie niższych cenach od osób, które taką działalność prowadzą, a co za tym idzie ponoszą też jej koszty w postaci podatków czy ZUS. Zmiany spowodują, że „nieoficjalni” sprzedawcy będą musieli liczyć się z konsekwencjami dokonanych transakcji, w związku z czym mogą ograniczyć swoją działalność i przenieść ją do zarejestrowanych źródeł.

Podstawa prawna: