16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Wysokość grzywny skarbowej jest zależna od minimalnego wynagrodzenia. W tym roku wzrasta ono dwukrotnie. Pierwsza podwyżka miała miejsce w styczniu, druga nastąpi w lipcu. W związku z tym, ubezpieczeni, korzystający z polis skarbowych, powinni rozważyć zwiększenie sumy ubezpieczenia w związku ze wzrostem kar – zwłaszcza, jeśli chcą mieć taki poziom ochrony, jak w ubiegłym roku.

Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia o 16 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem, a w lipcu czeka nas kolejna podwyżka, która spowoduje, że będzie ona aż o 20 proc. wyższa niż w 2022 r. Jedną z konsekwencji jest wzrost wysokości grzywien z tytułu wykroczeń i przestępstw skarbowych. Oznacza to, że dziś maksymalna kara za przestępstwo skarbowe wynosi 33,5 mln zł, a od lipca będzie to ponad 34,5 mln złotych. Maksymalna kara za wykroczenie skarbowe z kolei to 34 900 zł, a od 1 lipca 2023 wyniesie 36 tys. zł.

Zmiany i trudności interpretacyjne rodzą potrzebę ochrony ubezpieczeniowej

Im więcej zmian w przepisach podatkowych i więcej trudności interpretacyjnych, tym większe ryzyko popełnienia błędów. Tymczasem w ostatnich latach istotnych zmian w systemie podatkowym było sporo. Do tego z roku na rok kontrole skarbowe są coraz bardziej skuteczne.

Skutkiem tego jest wzrost ryzyka popełnienia błędów, których konsekwencje mogą być kosztowne. Na rynku dostępne są polisy skarbowe, które pozwalają zabezpieczyć się na ten wypadek.

Suma ubezpieczenia powinna odzwierciedlać wysokość kar

Górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest suma ubezpieczenia. Jeśli jest ona zbyt niska, to nie wystarczy na zrefundowanie nałożonych kar oraz kosztów pomocy prawnej.

Polisy skarbowe zwykle aranżuje się w formie grupowej, więc każdy kogo dotyczy to ryzyko może z polisy skorzystać. W praktyce najczęściej są to członkowie zarządu, dyrektorzy odpowiedzialni za finanse i podatki w spółce, księgowi.

Jak działa ubezpieczenie skarbowe?

Głównym zadaniem polisy skarbowej jest zabezpieczenie ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami błędów lub zaniechań w wykonywanych czynnościach księgowych.

Umowa ubezpieczenia, co do zasady, zakłada wsparcie w dwóch obszarach. Po pierwsze, w kwestii odpowiedzialności cywilnej pracownika wobec pracodawcy z tytułu uchybień zawodowych, czyli za błędy popełnione przy wykonywaniu czynności księgowych, przy czym dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów cywilnoprawnych.

Po drugie, ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe dotyczące kosztów związanych z postępowaniami karnoskarbowymi. Są to m.in. koszty obrony,  sądowe, stawiennictwa, opinii prawnych. A co najważniejsze – zakładają refundację nałożonych kar i grzywien.

Polisy te w zakresie ochrony prawnej nie zawierają wyłączenia winy umyślnej osoby ubezpieczonej. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie mogłoby nie spełnić swojej podstawowej funkcji, gdyż zdecydowana większość spraw podatkowych kończy się orzeczeniem winy umyślnej.

Zwiększenie sumy ubezpieczenia, nawet o 20 proc., nie oznacza proporcjonalnego wzrostu składki.

Kogo może chronić polisa skarbowa?

Ochroną ubezpieczeniową w polisie skarbowej objęte są osoby wykonujące czynności księgowe oraz czynności kadrowe w przedsiębiorstwie lub instytucji, jak również osoby wykonujące funkcje zarządcze i nadzorcze w tym zakresie (czyli są to np. członkowie zarządu odpowiedzialni za sprawy finansowe i kadrowe, dyrektorzy finansowi czy prokurenci).

Ubezpieczenie skarbowe może zostać zawarte w dwóch formach: bezimiennej – co do zasady polisę taką zawiera firma dla swoich pracowników oraz imiennej – w tym przypadku osoby wykonujące np. czynności księgowe mogą zawrzeć taką polisę indywidualnie.

 

Podstawa prawna: