16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5 proc. należnego podatku rolnego to ważny akt prawny m. in. z punktu widzenia zadań realizowanych przez gminy w zakresie podatku rolnego, a ściślej rzecz ujmując – przez samorządowy organ podatkowy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Rozporządzenie dotyczy wniosku składanego przez podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną albo rolniczą spółdzielnią produkcyjną o przekazanie kwoty w wysokości 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika:

  • związku zawodowego rolników indywidualnych,
  • związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
  • Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określa w drodze rozporządzenia:

  • sposób przekazywania wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony wniosek,

uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym wniosku oraz potrzebę ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem.

Środki komunikacji elektronicznej również dla rolników

W podanym rozporządzeniu kluczowe znaczenie odgrywają dwa paragrafy. W par. 2 postanowiono, że przekazywanie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje na adres do doręczeń elektronicznych organu podatkowego.

W par. 3 postanowiono z kolei, że wniosek przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opatrywany:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem osobistym,
  • podpisem zaufanym.

Z powyższego należy wnioskować, że wspomniane wnioski gminny organ podatkowy (np. wójt) będzie przyjmował w formie elektronicznej z zastosowaniem opisanych wyżej sposobów identyfikacyjnych (tzn. podpisów elektronicznych).

Warto dodać, że realizacja wyżej wskazanych przepisów oznacza w istocie rzeczy odpływ pewnej części dochodów pochodzących z podatku rolnego. Z drugiej jednak strony gminy mogą liczyć na zwrot utraconych dochodów, bowiem z tytułu przekazania kwot na rzecz podmiotów uprawnionych, gminom przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

Podsumowując, nowe rozporządzenie oznacza nowe obowiązki dla gminnych organów podatkowych, które zobligowane będą do przyjmowania w formie elektronicznej wniosków podatników podatku rolnego.

Podstawa prawna: