16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl
 • Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony przepisami Polskiego Ładu w 2022 r. i dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących polskimi rezydentami podatkowymi, którzy ponoszą określone wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych. Nowym podatkiem objęci są również nierezydenci prowadzący na terytorium Polski działalność poprzez zagraniczny zakład.

  Kogo dotyczy nowa danina?

  Aby ustalić, czy podlegają Państwo podatkowi od przerzuconych dochodów, należy przede wszystkim ustalić, czy dokonują Państwo transakcji z zagranicznym podmiotem powiązanym. Brak takich transakcji sprawia, że nie jest spełniony pierwszy podstawowy warunek do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów. Natomiast jeśli takie transakcje są dokonywane, należy je przeanalizować pod kątem możliwości powstania konieczności uiszczania dodatkowego podatku.

  Czym są przerzucone dochody?

  Za przerzucone dochody ustawa o CIT uznaje wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu u podatnika, poniesione na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w przypadku spełnienia łącznie poniższych warunków:

  • dochód podmiotu powiązanego, na rzecz którego dokonywane są wypłaty, podlega opodatkowaniu w jego państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25 proc., zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania,
  • płatności dokonywane na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego uzyskiwane od podatnika polskiego stanowią co najmniej 50 proc. ogółu przychodów tego podmiotu powiązanego,
  • odbiorca płatności przekazuje w jakiejkolwiek formie co najmniej 10 proc. przychodów uzyskanych z tytułu płatności od polskiego podatnika na rzecz innego podmiotu, zaliczając te wydatki do swoich kosztów podatkowych lub innych kategorii obniżających podstawę opodatkowania lub zobowiązanie podatkowe lub przychody te zostaną wypłacone jako dywidenda,
  • suma płatności na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, stanowiących koszty uzyskania przychodu, stanowi u podatnika polskiego co najmniej 3 proc. sumy wszystkich kosztów podatkowych podatnika za ten rok.

  Tylko szczegółowa analiza powyższych warunków pozwoli Państwu zweryfikować, czy dokonywane wypłaty na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego mogą stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

  Jakie wydatki zalicza się do przerzuconych dochodów?

  Nie wszystkie płatności na rzecz podmiotów powiązanych, mających siedzibę poza terytorium RP będą wliczane do podstawy opodatkowania. Przede wszystkich opodatkowaniu podlegać będą wydatki poniesione na płatności z tytułów takich jak:

  • usługi niematerialne (np. doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji),
  • opłaty i należności za prawo lub korzystanie z praw autorskich lub pokrewnych, licencji, patentów itd.,
  • finansowanie dłużne (w tym odsetki, prowizje, premie),
  • opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

  Wysokość podatku i rozliczenie podatkowe

  Podatek od przerzuconych dochodów wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania (zsumowanych kosztów z wyżej wymienionych tytułów).

  Co ważne, wartość przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi źródłami przychodów podatnika, a tym samym nie ma możliwości odliczenia straty poniesionej z innego źródła przychodów w roku podatkowym. Może więc dojść do sytuacji, gdzie mimo poniesionej straty z działalności będą Państwo jednocześnie zobowiązani do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów.

  Rozliczenia dokonuje się w załączniku do formularza CIT-8 – jako „CIT/PD Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów”.

   

  Podstawa prawna: