14 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1611 opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Rozporządzenie zmieniające przedłuża o kolejne dwa lata termin na wpłacenie podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 mln zł. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 mln zł, przenoszone są kolejne składniki majątku, podatnicy obowiązani są składać deklarację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki.

Rozporządzenie zmieniające przedłuża termin do wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków, do:

7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2025 r.,
dnia 31 grudnia 2025 r. – w pozostałych przypadkach.
Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2025 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29.08.2023 r.

Podstawa prawna:

art. 30da ust. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)
rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 902)
rozporządzenie ministra finansów z 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2023 r., poz. 1611)