16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) to obowiązek każdego podatnika osiągającego dochody. Ustawowy termin złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok mija ostatniego dnia kwietnia. Niestety, nie wszyscy podatnicy wywiązują się z tego obowiązku w terminie. Przyczyny mogą być różne – od zwykłego zapomnienia, przez brak czasu, po nieświadomość konsekwencji.

Niezłożenie PIT-u w terminie może skutkować przykrymi konsekwencjami w postaci kar i odsetek. Jednak nawet spóźnialskim podatnikom przysługują pewne prawa i możliwości uniknięcia lub zmniejszenia tych sankcji. W tym artykule omówimy, co grozi za niezłożenie PIT-u w terminie oraz jak postępować, aby zminimalizować negatywne konsekwencje.

Konsekwencje niezłożenia PIT-u w terminie

Podstawową konsekwencją niezłożenia zeznania podatkowego w ustawowym terminie jest narażenie się na sankcje karne skarbowe. Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który nie składa w terminie deklaracji lub oświadczenia, podlega karze grzywny do pięciu minimalnych wynagrodzeń miesięcznych. Odpowiedzialność karna skarbowa jest niezależna od obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Odsetki od zaległości podatkowych

Jeśli z zeznania podatkowego wynika niedopłata podatku, a deklaracja zostanie złożona po terminie, wówczas oprócz zaległego podatku trzeba będzie zapłacić również odsetki. Odsetki naliczane są od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku, aż do dnia zapłaty zaległości.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez Narodowy Bank Polski plus 2%, z minimalną stawką 8%. Obecnie stopa lombardowa wynosi 6,25%, co daje podstawową stawkę odsetek na poziomie 16,5%. Jeśli podatnik skoryguje deklarację i zapłaci zaległość w ciągu siedmiu dni, może skorzystać z obniżonej stawki odsetek, wynoszącej 8,25%.

Czynny żal jako sposób na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej

Podatnicy, którzy nie złożyli PIT-u w terminie, mogą skorzystać z instytucji czynnego żalu, aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej. Czynny żal polega na zawiadomieniu organu podatkowego o popełnieniu czynu zabronionego oraz wyrażeniu chęci współpracy w celu naprawienia błędu. Warunkiem skorzystania z czynnego żalu jest złożenie zawiadomienia, zanim organ podatkowy poweźmie informację o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Zawiadomienie powinno obejmować informacje niezbędne do ustalenia istoty naruszenia oraz wskazywać osobę, która popełniła czyn zabroniony. Podatnik musi również niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia złożyć brakującą deklarację i wpłacić w całości zaległy podatek wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Niezłożenie PIT-u w ustawowym terminie to poważne zaniedbanie, które może skutkować bolesnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Jednak nawet spóźnialscy podatnicy mają możliwość naprawienia swojego błędu i zminimalizowania negatywnych skutków. Kluczowe jest jak najszybsze złożenie zaległej deklaracji i uregulowanie ewentualnych zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami. W przypadku poważniejszych konsekwencji, jak odpowiedzialność karna skarbowa, warto rozważyć skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów jest jednak terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych i składanie PIT-u w ustawowym terminie.