14 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1348 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wprowadza ono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (par. 19 ust. 1).

Zgodnie ze zmianami stosunek procentowy wynagrodzenia będzie wynosił:

  • nie mniej niż 8 proc. – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
  • nie mniej niż 9 proc. – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole,
  • nie mniej niż 10 proc. – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy będzie przysługiwać nie mniej niż 7 proc. wynagrodzenia, o którym mowa w par. 19 ust. 1.

Do młodocianych pracowników zatrudnionych przed 1 września 2023 r., w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu czy przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu nadanym zmienionym rozporządzeniem, poczynając od 1 września 2023 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2023 r.

 

Podstawa prawna: