16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

24 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy, istotne z punktu widzenia stosowania przez organy podatkowe (w tym wójtów/burmistrzów/prezydentów miast) ulg podatkowych. Chodzi o „automatyczną” utratę mocy wiążącej decyzji wydanych przez organy samorządowe w przypadku, kiedy podatnik nie realizuje warunków spłaty ratalnej czy spłaty odroczonych należności. Warto już teraz poznać nowe mechanizmy prawne, które każdy organ będzie zobowiązany stosować w najbliższej przyszłości.

Sygnalizowane zmiany mają związek z ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która to z kolei nowelizuje Ordynację podatkową poprzez dodanie nowej jednostki redakcyjnej – art. 67da. Nowy przepis znajduje zastosowanie do odroczonych lub rozłożonych na raty:

  • należności płatników lub inkasentów,
  • odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich.

W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej (albo terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa), z mocy prawa wygaśnie decyzja o:

  • odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości,
  • rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.

W razie niedotrzymania terminu płatności większej ilości rat, decyzja wygasa w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

Ustanowienie skutków bierności podatnika

Nowelizacja ustawy w istocie rzeczy uzupełnia mechanizm stosowania ulg w spłacie podatków/zaległości podatkowych, który funkcjonuje w Ordynacji podatkowej od wielu lat. Dla przypomnienia, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Co do zasady ustawodawca odgórnie wprowadził skutki związane z biernością podatnika, który nie realizuje warunków udzielonej mu przez organ podatkowy ulgi. Skutkiem owej bierności będzie wygaśnięcie decyzji w części lub w całości, w zależności od ilości niezapłaconych w terminie rat podatku. Przy odroczeniu terminu płatności podatku (zaległości podatkowej) decyzje będą wygasać w całości.

Takie mechanizmy prawne niewątpliwie usprawnią funkcjonowanie organów podatkowych, w tym tych samorządowych, bowiem organy podatkowe właściwe w zakresie podatków lokalnych rozpatrują rokrocznie wiele wniosków podatników, choćby dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy podatku rolnego. Nowe przepisy Ordynacji podatkowej mają więc bardzo istotne znaczenie w kontekście stosowania przepisów podatkowych przez organy podatkowe w strukturze samorządowej. Wskazane jest zatem, aby organy te w sposób wnikliwy zapoznały się z zakresem zmian, które już niebawem wejdą w życie.

Podstawa prawna: