16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

W Monitorze Polskim 23 października zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów z 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.

Zakres opodatkowania

Podatek od środków transportowych jest dochodem budżetów właściwym gmin. Opodatkowaniu nim podlegają określone w ustawie środki transportu takie jak m.in. samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy, naczepy czy autobusy. Stawki podatku są zróżnicowane i zależą od takich czynników jak masa całkowita pojazdu, ilość osi czy rodzaj zawieszenia. Ustalanie wysokości stawek podatku od środków transportowych leży w kompetencji rady gminy, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć kwot wskazanych w ustawie.

Przy ustalaniu stawek rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania (poszczególnych środków transportu), uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Również – jak wyżej wspomniano – ustawa przewiduje górne granice stawek podatku. Zazwyczaj co roku górna granica zostaje zwiększona, z uwagi na sytuację gospodarczą i inflację. Oznacza to, że rada gminy może w dowolny sposób kształtować obowiązującą na terenie gminy stawkę podatku od poszczególnych środków transportowych, z tym że nie mogą one być niższe niż stawki minimalne z załączników ani wyższe niż stawki maksymalne określone w art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z obowiązującym i przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych, określone przez ministra finansów stawki minimalne, znajdujące się w załącznikach do ustawy, ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym rok podatkowy. Do przeliczenia tych stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto ważne jest, że minister co roku oblicza wskaźnik wskazany powyżej (wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym rok podatkowy). Jeśli w ten sposób ustalony wskaźnik nie przekracza 5 proc., wówczas stawki minimalne określone w załącznikach 1-3 do ustawy nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

Ważne: W roku 2024 stawki minimalne w podatku od środków transportowych pozostaną bez zmian w porównaniu z rokiem 2023.

Dwie raty podatku

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy płatności rat to 15 lutego oraz 15 września każdego roku. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek jest wówczas płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, z tym że pierwsza rata płatna jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, natomiast druga rata w terminie do 15 września. Jeśli zaś obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, wówczas podatek jest płatny jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Podstawa prawna: