16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

31 maja 2024 r. upływa termin na złożenie przez rolnika – przedsiębiorcę, w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, będzie podlegał nadal ubezpieczeniu, w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełni jednocześnie następujące warunki:

  • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
  • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza rocznej kwoty granicznej.

Zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, rolnik lub domownik obowiązany jest złożyć w Kasie wraz z oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia, chyba, że rolnik lub domownik nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym.

Wskazówka: Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty podatku, zwaną roczną kwotą graniczną.

Ważne: Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego, rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązany jest także złożyć w Kasie do 31 maja każdego roku podatkowego.

Uwaga: Rolnik lub domownik, kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności), ma obowiązek złożenia w Kasie, do 31 maja 2024 r. zaświadczenia lub oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2023 wynosi 4.088 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia lub oświadczenia w terminie do 31 maja 2024 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik lub domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie lub oświadczenie w Kasie.

Wskazówka: Termin może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli rolnik lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.

Podstawa prawna: