16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

W dniu 29 stycznia 2024 r. w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kluczowe znaczenie dla gmin

Zgodnie z treścią ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy stanowią przedmiot współposiadania – zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

W §1 rozporządzenia postanowiono z kolei, że określa się wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Wymaga podkreślenia, że jest to nowy wzór, uwzględniający ostatnią nowelizację przepisów, określający elementy składowe wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który to jest składany do wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i (co istotne) od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Wniosek o zwrot podatku zawiera:

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego,
numer ewidencyjny PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,
oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest składany wniosek o zwrot podatku,
oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła/owiec/ kóz/koni/ świń będących w posiadaniu producenta rolnego,
numer rachunku bankowego,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Wspomniane rozporządzenie wprowadza więc nowy wzór wniosku z uwzględnieniem nowych oświadczeń. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, precyzując od strony technicznej składanie wniosku do organów.

W tym miejscu warto wspomnieć, że wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzja zawiera ustalony limit, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Ustawodawca w ramach rozporządzenia uregulował nowy wzór wniosku składanego do wójta/burmistrza/prezydenta miasta przez producenta rolnego o określonym statusie prawnym. Od bieżącego roku organy będą więc zobligowane weryfikować wnioski składane według nowego schematu, uwzględniającego dodatkowe rodzaje oświadczeń.

Zobacz także: Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:

ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1948)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 106)