16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Prezydent 2 maja 2024 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcomUstawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP z dniem 7 maja 2024 r., w życie weszła 15 maja. Nowelizacja przewiduje rozwiązania mające na celu pomoc kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – poprzez rozszerzenie możliwości skorzystania z rozwiązań zapewnianych przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz zapewnienie kontynuacji tzw. wakacji kredytowych polegających na zawieszeniu obowiązku dokonania płatności rat kredytu hipotecznego.

Wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Główną i korzystną dla kredytobiorców zmianą jest zliberalizowanie przesłanek możliwości skorzystania ze wsparcia z FWK. Od 15 maja, aby kredytobiorca mógł wnioskować o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, wystarczające będzie, żeby stosunek jego wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego był wyższy niż 40 proc. dochodu jego gospodarstwa domowego (dotychczas stosunek ten musiał być wyższy niż 50 proc.). Taka zmiana powoduje, że większa ilość osób posiłkujących się kredytem mieszkaniowym będzie mogła skorzystać z pomocy w postaci dodatkowych środków finansowych.

Drugą korzyścią w zakresie pomocy z FWK jest zwiększenie kwoty dochodu uprawniającej do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Ze wsparcia z Funduszu mogą skorzystać osoby, u których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza dwuipółkrotności (wcześniej dwukrotności) kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Kwoty te to 1940 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego – w przypadku, gdy gospodarstwo domowe składa się z więcej niż jednej osoby.

Inne istotne zmiany w zakresie tej ustawy to:

  • zwiększenie wartości maksymalnego wsparcia do 3000 zł miesięcznie,
  • wydłużenie maksymalnego okresu pomocy z 36 do 40 miesięcy,
  • wydłużenie okresu spłat wsparcia lub pożyczki ze 144 rat do 200 rat,
  • zwiększenie wysokości pożyczki na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego do kwoty 120 000 zł (wcześniej – 72 000 zł).

Dalszy ciąg wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe to kolejna forma wsparcia w 2024 roku dla kredytobiorców, którzy spełniają poniższe warunki (poza warunkami ogólnymi do skorzystania z wakacji kredytowych):

  • posiadają kredyt hipoteczny w walucie polskiej, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł,
  • ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej w wysokości przekraczającej 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 r. ż. lub do 25 r. ż., gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek – w przypadku trójki dzieci nie obowiązuje kryterium stosunku raty do dochodu).

Nowelizacja ustawy daje możliwość (przy spełnieniu powyższych warunków) skorzystania z wakacji kredytowych:

  • od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,
  • od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze dwóch miesięcy.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca nie płaci raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu).

Ważne: Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania – okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

Pozostałe informacje

Nowelizacja przewiduje, że do wsparcia w ramach ustawy o wsparciu kredytobiorców, które zostało udzielone przed dniem jej wejścia w życie (tj. przed 15 maja 2024 r.), zastosowanie będą miały dotychczasowe, a więc mniej korzystne przepisy.

Jednocześnie w przypadku, gdy wniosek o wsparcie został złożony, lecz nierozpatrzony przed dniem 15 maja, zastosowanie będą miały przepisy znowelizowane.

Ustawa daje również możliwość kredytobiorcom, którym udzielono wsparcia, do złożenia wniosku o zmianę jego warunków na nowe, obowiązujące od 15 maja 2024 r.

Podstawa prawna: