16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Termin na wdrożenie obowiązkowych doręczeń elektronicznych był już kilkakrotnie zmieniany, więc nie jest zaskoczeniem, że planowany termin 30 grudnia 2023 r. jako obowiązkowy dla wybranych podmiotów, po raz kolejny uległ zmianie. 18 grudnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z 12 grudnia 2023 r. o zmienia ustawy o doręczeniach elektronicznych, wprowadzająca modyfikacje terminów na wdrożenie e-doręczeń przez poszczególne podmioty.

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, część podmiotów jak np. doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni czy też podmioty publiczne, miały obowiązek posiadać adres elektroniczny do e-doręczeń do dnia 10 grudnia 2023 r. Termin ten został przesunięty komunikatem Ministra Cyfryzacji na dzień 30 grudnia 2023 r. Jednak w tym zakresie jak widać nie zostało powiedziane jeszcze ostatnie słowo – bowiem Sejm przyjął, a Prezydent podpisał ustawę z 12 grudnia 2023 roku o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych zakłada, że minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiającym wskazanym w ustawie podmiotom powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Zmiana dotyczy terminu wdrożenia e-doręczeń. Pierwsza wersja ustawy zakładała, że termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.

Termin wdrożenia e-doręczeń

Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych zmieniła brzmienie art. 155 ust. 1 w ten sposób, że wskazała, iż termin określony w powyższym komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że podmioty wskazane w ustawie, czyli m.in. podmioty publiczne, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni czy notariusze, mają więcej czasu na przygotowanie się do wdrożenia doręczeń elektronicznych, które dla nich zaczną obowiązywać najwcześniej 30 marca, najpóźniej zaś 1 stycznia 2025 r.

Ustawa z 12 grudnia wprowadza również zmiany w terminach, które będą obowiązywać podmioty inne niż publiczne czy zawody zaufania publicznego. Zgodnie z nowelizacją, podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 stycznia 2025 r. (dotychczas: po dniu 31 grudnia 2023 r.) będą obowiązane do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do e-doręczeń bądź już utworzonego adresu do e-doręczeń, w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych. Oznacza to, że osoby fizyczne zakładające działalność jeszcze w 2024 roku, nie będą miały obowiązku posiadania ani zakładania skrzynki do e-doręczeń.

Podobnie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, wpisani do CEIDG do dnia 31 grudnia 2024 r., składający w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, będą obowiązani do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych, przekazania adresu do doręczeń powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych.

Wprowadzane zmiany, przesuwające po raz kolejny termin na wdrożenie e-doręczeń, z jednej strony zapewniają większą ilość czasu na odpowiednie przygotowanie do doręczeń elektronicznych, z drugiej strony jednak wprowadzają pewien chaos i niepewność – czy niedługo nie zostanie po raz kolejny zmieniony termin. Podmioty zobligowane do najwcześniejszego korzystania z e-doręczeń jednocześnie muszą śledzić komunikaty Ministra Cyfryzacji, bowiem to z takiego komunikatu będzie wynikać termin, od jakiego korzystanie przez nie z doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe.

 

Podstawa prawna: