16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

W dniu 18 kwietnia 2023 roku, w Dzienniku Ustaw pod pozycją 727, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 roku, które wprowadza nowe zasady prowadzenia ewidencji przez członków grupy VAT. Rozporządzenie ma na celu skuteczne przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania oraz unikaniu opodatkowania przez grupy VAT, a także zapewnienie organom podatkowym kontroli nad obowiązkami grupy VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, grupa VAT to zarejestrowana grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które działają jako podatnicy podatku VAT. W ramach grupy VAT, członkowie będą obowiązani prowadzić elektroniczną ewidencję czynności związanych z dostawą towarów i świadczeniem usług pomiędzy członkami grupy.

Elektroniczna ewidencja czynności

Rozporządzenie precyzuje, że członkowie grupy VAT muszą prowadzić ewidencję w formie elektronicznej. Ewidencja ta musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące dokonywanych czynności. Wskazane dane obejmują między innymi numer dokumentu potwierdzającego czynność, datę wystawienia dokumentu, dane identyfikacyjne członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, informacje dotyczące towarów/usług oraz sumę należności ogółem za dokonane czynności w okresie miesięcznym.

Zgodnie z nowymi zasadami, członkowie grupy VAT będą zobowiązani przesyłać swoją ewidencję do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ewidencję za okresy miesięczne należy przesłać do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Przesyłanie danych elektronicznie zapewnia szybki i efektywny proces przekazywania informacji organom podatkowym.

Szczegółowy zakres danych w ewidencji

Rozporządzenie szczegółowo określa zakres danych, które powinny być zawarte w ewidencji. Wśród tych informacji znajdują się dane identyfikacyjne członka grupy VAT, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz dane dotyczące dokonywanych czynności. Wymagane informacje obejmują: 

  • numer dokumentu potwierdzającego czynność, 
  • datę wystawienia dokumentu, 
  • imię i nazwisko lub nazwę członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności, 
  • identyfikacji podatkowej (NIP) członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, 
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, 
  • cenę jednostkową towaru lub usługi, 
  • należność za dany rodzaj towaru lub usługi, 
  • należność ogółem za czynność oraz sumę należności ogółem za czynności dokonane w okresie miesięcznym.

Zmiany i korekty w ewidencji

Rozporządzenie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian i korekt w ewidencji w przypadku popełnienia błędów. Jeśli konieczna jest korekta, członek grupy VAT powinien uwzględnić zakres dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty. Dodatkowo ewidencja może zawierać numer telefonu kontaktowego członka grupy VAT lub osoby reprezentującej członka, nazwę systemu teleinformatycznego, z którego jest przesyłana ewidencja.

Wprowadzenie w życie

Rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 roku. Od tego momentu członkowie grupy VAT będą musieli dostosować swoje procedury ewidencji do nowych wymogów, aby spełnić obowiązki określone przez ministerstwo finansów.