16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej zostały wprowadzone przez ustawę, którą opublikowano 1 grudnia 2022 roku i wprowadza zmiany w Kodeksie pracy oraz innych aktach prawnych. Nowe regulacje obejmują uchylenie przepisów dotyczących telepracy i wprowadzenie przepisów dotyczących pracy zdalnej. Nowe przepisy wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku, po dwumiesięcznym okresie od ogłoszenia ustawy.

Praca zdalna może być wykonywana w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy, na miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, włączając w to adres zamieszkania pracownika. Komunikacja w pracy zdalnej odbywa się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wyjątkowe sytuacje umożliwiające pracę zdalną

Praca zdalna może być wykonywana w wyjątkowych sytuacjach takich jak stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, a także przez trzy miesiące po ich zakończeniu. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy pracodawca nie może zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu dotychczasowego zatrudnienia z powodu działania siły wyższej. W takim przypadku pracownik musi złożyć oświadczenie, że posiada odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do pracy zdalnej.

Pracodawca ma określone obowiązki wobec pracownika, który pracuje zdalnie, które muszą zostać spełnione.

Pracodawca jest zobligowany zapewnić pracownikowi niezbędne artykuły i instrumenty pracy, włączając w to techniczne urządzenia. Ponadto pracodawca musi zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy oraz pokryć koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych związanych z pracą zdalną. Pracownikowi wykonującemu pracę zdalną należy się także szkolenie i pomoc techniczna w zakresie wykonywania tej pracy.

Koszty i wyposażenie związane z pracą zdalną

Strony umowy mogą ustalić zasady korzystania przez pracownika z materiałów i narzędzi pracy, które nie są dostarczane przez pracodawcę. W takim przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny lub ryczałt, którego wysokość jest ustalana z pracodawcą. Ponadto pracodawca pokrywa inne koszty związane z pracą zdalną, jeżeli zostały one określone w porozumieniach, regulaminie lub poleceniu.

Ochrona danych osobowych i kontrola wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca ma obowiązek ustalić procedury ochrony danych osobowych i przeprowadzić instruktaż oraz szkolenie pracownika w tym zakresie. Pracodawca ma również prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, w tym kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrolę przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji.