16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Pracownicy, którzy wychowują dzieci poniżej 8. roku życia, od teraz mają szansę skorzystać z elastycznej organizacji pracy, która oferuje różne rozwiązania dotyczące czasu pracy i pracy zdalnej. Chociaż wnioski w tej sprawie nie są absolutnie wiążące dla pracodawcy, odrzucenie takiego wniosku musi być poprzedzone analizą możliwości jego przyjęcia. Należy wziąć pod uwagę rodzaj pracy, organizację oraz możliwości pracodawcy i potrzeby pracownika.

Podstawa prawna:

Prawo do składania wniosków o elastyczną organizację pracy zostało wprowadzone do kodeksu pracy w wyniku wykonania Dyrektywy 2019/1158 z 20 czerwca 2019 roku. Ma to na celu umożliwienie pracownikom dostosowania swojej organizacji pracy, w tym poprzez wykorzystanie pracy zdalnej, w celu zapewnienia opieki nad dziećmi. Pracownicy mający dzieci w wieku do 8. roku życia mają prawo złożyć wniosek w tej sprawie.

Elastyczna organizacja pracy

Elastyczna organizacja pracy obejmuje następujące aspekty:

 • Praca zdalna.
 • Przerywany system czasu pracy.
 • System pracy weekendowej.
 • System skróconego tygodnia pracy.
 • Ruchome rozkłady czasu pracy zgodnie z art. 140(1) kodeksu pracy.
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy.
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o elastyczną organizację pracy można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, nie krócej niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Wnioskujący pracownik musi wskazać w nim:

 • Imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka.
 • Przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy.
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy.
 • Wybrany rodzaj elastycznej organizacji pracy.

Ocena przez pracodawcę

Pracodawca rozpatruje wniosek, biorąc pod uwagę wskazane w nim potrzeby pracownika, termin oraz przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy. Ponadto uwzględniane są także potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zachowania normalnego toku pracy oraz organizację pracy wykonywanej przez pracownika. 

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o przyjęciu wniosku lub o przyczynie jego odrzucenia, jak również może zaproponować inny termin elastycznej organizacji pracy. Zgodnie z art. 281 par. 1 pkt 5a kodeksu pracy, naruszenie przepisów dotyczących elastycznej organizacji pracy, w tym niewłaściwe dotrzymanie terminu odpowiedzi na wniosek, może skutkować karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Korzyści dla rodziców wynikające ze zmian w elastycznej pracy

Elastyczna organizacja pracy daje rodzicom możliwość lepszego pogodzenia obowiązków rodzicielskich z życiem zawodowym. Wprowadzenie tych zmian w kodeksie pracy ma na celu stworzenie elastyczniejszego i bardziej przyjaznego dla rodziców środowiska pracy. Dzięki temu pracownicy mogą lepiej zadbać o swoje dzieci, jednocześnie kontynuując swoją karierę zawodową.

Wnioskowanie o elastyczną organizację pracy to ważna zmiana, która daje pracownikom większą kontrolę nad swoim czasem i umożliwia lepsze zbalansowanie życia prywatnego i zawodowego. Pracodawcy z kolei muszą elastycznie reagować na takie wnioski, uwzględniając potrzeby pracowników oraz możliwości organizacyjne firmy.

Podsumowanie

Zmiany w elastycznej organizacji pracy dla rodziców, obowiązujące od 26 kwietnia 2023 roku, stanowią ważny krok w kierunku bardziej przyjaznego dla pracowników i ich rodziców środowiska pracy. Pracownicy mają teraz możliwość składania wniosków o elastyczną organizację pracy, która obejmuje różne formy, takie jak praca zdalna czy przerywany system czasu pracy. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, uwzględniając istotne informacje dotyczące dziecka, przyczyny skorzystania z elastycznej organizacji pracy oraz preferowanego terminu. Pracodawcy zobowiązani są do rozpatrzenia wniosku i informowania pracowników o decyzji w terminie siedmiu dni. Ta nowa regulacja daje pracownikom większą kontrolę nad swoim czasem i umożliwia lepsze pogodzenie obowiązków rodzicielskich z pracą zawodową.