W 2023 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych należy przeliczać na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji). Od 1 stycznia 2024 r. miało nastąpić obniżenie kwoty limitu dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, za które płatność może być dokonywana i pobierana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, do 8 tys. zł lub równowartość tej kwoty. Ustawa zmieniająca uchyla przepisy dotyczące obniżenia limitu, nadal będzie obowiązywał limit 15 tys. zł.

Od 1 stycznia 2024 r. miały również obowiązywać regulacje, które ograniczyłyby płatności gotówkowe dokonywane z konsumentami. Konsument miał być zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczałaby 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych należałoby przeliczać na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji). Ustawa zmieniająca uchyla przepisy dotyczące ograniczeń w obrocie gotówkowym w zakresie płatności dokonywanych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Ponadto od 1 stycznia 2024 r. kwoty otrzymane bez pośrednictwa rachunku płatniczego miały stanowić przychody z działalności gospodarczej. Ustawa zmieniająca uchyla również przepisy w tym zakresie.

Ustawa zmieniająca wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

 

Podstawa prawna: