16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

20 marca 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację przepisów ustawy o rachunkowości. Na nadchodzące zmiany powinny zwrócić uwagę przede wszystkim największe międzynarodowe firmy, bowiem to na nie nowelizacja nakłada nowe obowiązki informacyjnie w zakresie podatku dochodowego. Największe podmioty będą musiały sporządzać i udostępniać do publicznej wiadomości sprawozdania dotyczące podatku dochodowego w podziale na poszczególne kraje.

Podmioty, na które zostaną nałożone nowe obowiązki

Według nowelizacji ustawy o rachunkowości, podmiotami objętymi nowymi obowiązkami informacyjnymi będą jednostki dominujące najwyższego szczebla i jednostki samodzielne z siedzibą w Polsce, przekraczające w dwóch kolejnych latach obrotowych próg przychodów w wysokości 3,5 mld zł.

Warto wspomnieć, że kwota 3,5 mld zł stanowi przeliczenie kwoty 750 mln euro na polski złoty przy zastosowaniu kursu euro z 21 grudnia 2021 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE i po zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

Jak widać, próg kwotowy zobowiązujący do sporządzania sprawozdania o podatku dochodowym, jest bardzo wysoki, co oznacza, że zapewne jedynie nieliczne podmioty będą do tego zobowiązane. Jednak nieliczne nie oznacza, że w ogóle takich podmiotów nie będzie.

Nowe obowiązki – czyli jakie?

Obowiązki, jakie będą spoczywały na wskazanych wyżej podmiotach, to przede wszystkim:

 • sporządzenie (i podpisanie) sprawozdania o podatku dochodowym,
 • złożenie sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego – termin na dopełnienie tego obowiązku to 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 • udostępnienie sprawozdania do publicznej wiadomości na stronie internetowej jednostki – tak udostępnione sprawozdanie będzie musiało być widoczne przez co najmniej 5 lat.

Sprawozdanie o podatku dochodowym – niezbędne elementy

Zgodnie z dodawanymi przepisami, sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwę jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej oraz wykaz wszystkich jednostek zależnych już ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej najwyższego szczebla,
 • rok obrotowy, za jaki jest sporządzane,
 • walutę, w jakiej prezentowane są dane,
 • krótki opis charakteru działalności wszystkich jednostek (zarówno dominującej, jak i samodzielnych czy zależnych),
 • liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
 • przychody, w tym z transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem,
 • kwotę podatku dochodowego należnego w danym roku obrotowym, która stanowi bieżące obciążenie podatkowe z tytułu podlegających opodatkowaniu zysków lub strat w roku obrotowym, bez uwzględniania podatku odroczonego i rezerw na warunkowe zobowiązania podatkowe,
 • kwotę podatku dochodowego zapłaconego w danym roku obrotowym przez jednostki i oddziały w danej jurysdykcji podatkowej, w tym kwotę podatku u źródła zapłaconego przez inne jednostki w odniesieniu do płatności na rzecz jednostek i oddziałów w ramach grupy kapitałowej,
 • kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego, przy czym w przypadku oddziałów niepodzielony zysk z lat ubiegłych oznacza niepodzielony zysk z lat ubiegłych jednostki, która utworzyła dany oddział,
 • informację, że sprawozdanie o podatku dochodowym zostało sporządzone zgodnie z powyższymi punktami.

Jakie inne zmiany przewiduje nowelizacja?

Ustawa wprowadza również zmiany m. in. w przepisach dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego – sprawozdanie o podatku dochodowym będzie składane przez zobowiązane do tego podmioty wraz z innymi dokumentami poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Również w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dodany będzie zapis, zgodnie z którym biegli rewidenci będą zobowiązani do potwierdzania w sprawozdaniu z badania, czy badana jednostka była zobowiązana do złożenia sprawozdania o podatku dochodowym oraz czy wywiązała się z obowiązku jego sporządzenia i złożenia do KRS.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, podmioty zobowiązane do sporządzania nowego sprawozdania, po raz pierwszy sprawozdania będą sporządzać za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 roku. Tak naprawdę w przypadku podmiotów, u których rok obrotowy jest taki sam, jak rok kalendarzowy, pierwsze sprawozdania jednostki będą składać w 2026 roku za rok 2025.

Podstawa prawna: