16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

2 marca 2023 r. opublikowana została interpretacja ogólna ministra finansów z 23 lutego br. w sprawie ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir) kosztów uzyskania przychodów. Jest ona odpowiedzią na wątpliwości podatników w zakresie terminu zaksięgowania w pkpir dowodu księgowego otrzymanego w późniejszym miesiącu niż miesiąc jego wystawienia.

W takich przypadkach powstają wątpliwości, czy dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, powinien być wykazany w pkpir w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego, czy też w miesiącu, w którym został wystawiony. Oczywiście w tym drugim przypadku powodowałoby to konieczność korekty zapisów w pkpir.

Zdaniem ministra finansów, dowód księgowy stanowiący podstawę do zaksięgowania kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w miesiącu późniejszym niż miesiąc jego wystawienia, może być zaksięgowany w pkpir w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym zgodnie z art. 22 ust. 4 albo ust. 5-5c ustawy o PIT, koszt ten może być potrącony. Jak wyjaśnił minister finansów, księgując ten dowód w pkpir, w kolumnie drugiej podatnicy wpisują datę zdarzenia gospodarczego. Zgodnie z objaśnieniami do pkpir, jest to dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży). Zatem, późniejsze wpisanie danego kosztu nie powoduje zmiany daty jego poniesienia, o której mowa w art. 22 ust. 6b ustawy o PIT.

Ponadto, zdaniem ministra, w przypadku dowodu księgowego otrzymanego przez podatnika lub przekazanego do biura rachunkowego w późniejszym terminie i wykazania go w pkpir w miesiącu, w którym został otrzymany bądź przekazany do biura rachunkowego, w kolumnie 17 „Uwagi”, można opisać przyczyny późniejszego zaksięgowania (ujęcia) danego kosztu w prowadzonej księdze.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 23 lutego 2023 r., nr DD2.8202.3.2022 (Dz.Urz. MF z 2 marca 2023 r., poz. 21)

 

Podstawa prawna: