16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

15 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim pod poz. 1227 opublikowano Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130 proc. tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia.

Zgodnie z Komunikatem, od dnia 1 grudnia 2023 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 5036,50 zł,
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 9353,50 zł.

 

Podstawa prawna: