W dziedzinie podatków istnieje wiele aspektów wymagających precyzyjnej regulacji, w tym zagadnienie właściwych kursów walut. Przy dokonywaniu korekt podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, istotne jest ustalenie jasnych i transparentnych zasad przeliczania tych kwot na polskie złotówki. 

W odpowiedzi na tę potrzebę ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), które precyzyjnie regulują tę kwestię. Celem tych zmian jest zapewnienie uczciwości i jednolitości w procesie przeliczania kwot podlegających opodatkowaniu, niezależnie od używanej waluty. Przedstawiamy zatem kluczowe informacje dotyczące nowych uregulowań odnoszących się do właściwych kursów walut w przypadku korekt podstawy opodatkowania.

Zmiana uregulowań dotyczących kursów walut

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie obejmują zagadnienia właściwych kursów walut dotyczących korekt podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej. Jednakże, w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, odpowiednie przepisy zostaną bezpośrednio włączone do ustawy o podatku od towarów i usług (dodany art. 31b). To oznacza, że zostaną wprowadzone klarowne zasady dotyczące przeliczania kwot z waluty obcej na złotówki w przypadku dokonywania korekt podstawy opodatkowania.

Przeliczenia według kursu przed zmianą

Od dnia 1 lipca 2023 r., jeżeli kwoty używane do ustalenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej ulegną zmianie, przeliczenia na złotówki będą dokonywane według kursu tej waluty obcej obowiązującego przed zmianą. Jest to ważne, aby zachować spójność i uczciwość w przeliczaniu wartości, gdy występują zmiany w kursach walut.

Przeliczenia według kursu Narodowego Banku Polskiego lub Europejskiego Banku Centralnego

Jeśli podatnik wystawia fakturę korygującą, w której kwoty używane do ustalenia podstawy opodatkowania są wyrażone w walucie obcej, przeliczenia na złotówki będą możliwe zgodnie z dwoma sposobami:

  • Kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury korygującej. Taki kurs jest szeroko dostępny i uwzględnia ogólną wartość danej waluty obcej na rynku.

lub

  • Ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury korygującej. W przypadku walut innych niż euro należy dokonać przeliczenia korzystając z kursu wymiany każdej z tych walut w stosunku do euro. Jest to istotne, aby uwzględnić różnice kursowe między walutami.

Alternatywne zasady przeliczania

Przepisy dotyczące przeliczania kursów walut nie mają zastosowania, jeżeli podatnik zdecyduje się na zastosowanie alternatywnych zasad przeliczania określonych w art. 31a ust. 2a. W takim przypadku kwoty używane do ustalenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej będą przeliczane na złotówki zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonymi w przepisach o podatku dochodowym, które obowiązują podatnika do celów rozliczania danej transakcji. Jednakże, jeśli podatnik dokona transakcji, która nie podlega przeliczeniu według tych zasad, będzie obowiązany zastosować zasady przeliczania określone w art. 31b ust. 1 lub 2.

Jakie przepisy regulują przeliczanie kursów walut w przypadku korekt podstawy opodatkowania?

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie obejmują tego zagadnienia. Jednakże, w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, odpowiednie przepisy zostaną włączone do ustawy o podatku od towarów i usług (dodany art. 31b).

Jakie kursy można stosować do przeliczenia kwot z waluty obcej na złotówki?

Podatnik może dokonywać przeliczeń według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski lub według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny. Dla walut innych niż euro należy uwzględnić kurs wymiany każdej z tych walut względem euro.

Czy istnieją alternatywne zasady przeliczania kursów walut?

Tak, istnieją alternatywne zasady przeliczania określone w art. 31a ust. 2a. Podatnik może zastosować przeliczenie kwot według zasad przeliczania przychodu określonych w przepisach o podatku dochodowym, które obowiązują go do celów rozliczania danej transakcji.

Kiedy wejdą w życie nowe zasady dotyczące kursów walut?

Wszystkie powyższe zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2023 r.