16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

W Monitorze Polskim pod poz. 774 opublikowano obwieszczenie ministra finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, przy czym zgodnie z przepisami obwieszczenia, w 2024 r.:

stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m² powierzchni,
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni,
stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:
mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego, zgodnie z przepisami obwieszczenia, w 2024 r. nie może przekroczyć:

od samochodu ciężarowego (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton) w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 173,19 zł,
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 957,12 zł,
powyżej 9 ton – 348,52 zł,
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 481,57 zł – z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy,
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 739,90 zł,
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
do 36 ton włącznie – 463,95 zł,
powyżej 36 ton – 481,57 zł,
– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy,
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 348,52 zł,
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
do 36 ton włącznie – 739,90 zł,
powyżej 36 ton – 463,95 zł,
– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy,
od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca – 773,16 zł,
równej lub większej niż 22 miejsca – 506,02 zł.
Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że zgodnie z przepisami obwieszczenia, w 2024 r.:

stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 096,39 zł dziennie,
stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 3,22 zł dziennie,
stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,54 zł dziennie,
stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 6,21 zł dziennie,
stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 173,57 zł rocznie od jednego
psa,
stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,62 zł dziennie,
stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,33 zł od 1 m2 pola
powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji
reklamy dziennie.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 19 pkt 1, art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.)
obwieszczenie ministra finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 poz. 774)