16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Przychody beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia w postaci składników majątkowych oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, zalicza się do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli przedmiotem tego świadczenia lub tym mieniem nie są pieniądze lub wartości pieniężne, przychód powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym podatnik otrzymał takie świadczenie lub mienie, a w przypadku świadczenia lub mienia przysługującego za okres dłuższy niż miesiąc, przychód powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który świadczenie lub mienie przysługuje.

Zwolnienie z PIT dla fundatorów i beneficjentów

Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) są przychody z powyższego źródła:

  • fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn (czyli będącej małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem, macochą), uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,
  • beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, jeżeli beneficjentem jest fundator albo osoba będąca w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn (czyli będąca małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem, macochą).

Powyższe zwolnienie stosuje się do części osiąganych przychodów, odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu. Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określa się proporcję wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów lub przez fundację rodzinną. Proporcję określa się w części, w jakiej pozostaje suma wartości składników mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przypadająca na tego fundatora lub fundację rodzinną, do wartości sumy mienia wniesionego przez wszystkich fundatorów i fundację rodzinną. Zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie alimentów) nie stosuje się do świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust.2 ustawy o fundacji rodzinnej.

15-proc. zryczałtowany podatek dochodowy

Od przychodów, niekorzystających ze zwolnienia od podatku, fundacja rodzinna jako płatnik  musi pobrać 15-proc. zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeżeli przedmiotem świadczenia lub mieniem nie są pieniądze lub wartości pieniężne oraz takie świadczenie lub mienie przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zryczałtowanego podatku za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość przypadającą na jeden miesiąc. Jeżeli przedmiotem świadczenia lub mieniem nie są pieniądze lub wartości pieniężne, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał takie świadczenie lub mienie, przy czym wpłatę uznaje się za podatek pobrany przez płatnika.

 

Podstawa prawna: