16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i ponieśli wydatki na zakup terminala płatniczego bądź wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, mają możliwość skorzystać z tzw. ulgi na terminal. Jednocześnie trzeba zauważyć, że coraz popularniejsza wśród osób fizycznych, które chcą sobie „dorobić”, ale jednocześnie nie chcą zakładać działalności gospodarczej jest działalność nierejestrowana. Osoby prowadzące taką działalność również mogą nabywać terminale płatnicze, by przyjmować od klientów płatności bezgotówkowe. Czy jednak przysługuje im ulga taka jak dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Działalność nierejestrowana – czym się charakteryzuje?

Działalność nierejestrowana jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, przy prowadzeniu której nie ma obowiązku rejestrowania firmy (czy to w CEIDG, czy w KRS). Pomimo tego, że może posiadać wszystkie cechy właściwe dla działalności gospodarczej, nie będzie tak traktowana pod warunkiem, że uzyskane z niej przychody w każdym miesiącu nie przekroczą wartości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także jeśli osoba fizyczna, która chce ją prowadzić w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywała działalności gospodarczej.

75 proc. minimalnego wynagrodzenia w okresie styczeń – czerwiec 2024 r. wynosi 3181,50 zł, natomiast od lipca 2024 r. będzie to 3225 zł miesięcznie. Oznacza to, że jeśli przychody osoby fizycznej z prowadzonej działalności nie przekroczą wskazanych limitów, nie będzie ona zobowiązana do rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Żaden przepis nie zabrania osobom prowadzącym działalność nierejestrowaną przyjmowania płatności za dostarczane towary lub wykonane usługi w formie bezgotówkowej. W takiej sytuacji może okazać się, że niezbędny w prowadzeniu tego rodzaju działalności jest terminal płatniczy.

Ulga na terminal – na czym polega?

Podatnicy, którzy ponieśli wydatki na zakup terminala płatniczego bądź związane z obsługą transakcji płatniczych mają prawo odliczyć w ramach ulgi te wydatki – również uwzględnione już w kosztach uzyskania przychodów, także poprzez odpisy amortyzacyjne. Jednocześnie ustawodawca nałożył na podatników limity dokonanych odliczeń w roku podatkowym:

  • 2500 zł – jeśli osoba fizyczna jest podatnikiem zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • 1000 zł – w przypadku pozostałych podatników.

Odliczenia ulgi można dokonać, jeśli posiada się dokument potwierdzający poniesienie wskazanych wyżej wydatków – fakturę lub inny dokument, który również wskazuje na odbiorcę terminala bądź usług płatniczych. Ulgę wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym w roku poniesienia wydatków lub – w przypadku, gdy osiągnięty dochód jest niewystarczający do jej zastosowania – w zeznaniu składanym w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż 6 lat bezpośrednio po roku poniesienia wydatku. Ulgę odlicza się od dochodu (skala podatkowa lub podatek liniowy) lub od przychodu (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Co z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną?

Niestety dla takich osób nie ma zbyt dobrych wiadomości. Ministerstwo Finansów opublikowało ostatnio wyjaśnienie, zgodnie z którym z ulgi na terminal mogą korzystać wyłącznie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednocześnie resort finansów potwierdził, że ulga ta nie przysługuje osobom prowadzącym działalność nierejestrowaną. Nie wyklucza to jednak możliwości zaliczenia wydatku poniesionego na nabycie terminala płatniczego bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu przez takie osoby, co powoduje, że przynajmniej w pewnym stopniu odniosą oni korzyść podatkową z tytułu nabycia terminala płatniczego, który niejednokrotnie jest niezbędny, by móc prowadzić działalność bez rejestracji.