16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85c/17 87 565 22 19, 668 848 668 l.saladonis@rach-mistrz.pl

Wydanie interpretacji indywidualnej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej otwiera nowe możliwości dla spółek, które nabywają dostęp do zagranicznych baz danych i informacji. W ramach interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.126.2023.1.BS z 25 kwietnia 2023 r., stwierdzono, że w przypadku takich transakcji nie ma obowiązku pobierania i odprowadzania podatku u źródła. Oto szczegóły tej ważnej informacji.

Stanowisko spółki potwierdzone przez interpretację

W przypadku przedstawionego stanu faktycznego spółka argumentowała, że zawiera umowy z zagranicznymi podmiotami, które umożliwiają jej dostęp do danych i serwisów informacyjnych. W tych bazach gromadzone są informacje dotyczące cen instrumentów finansowych, wycen firm, sytuacji na giełdach zagranicznych, notowań oraz innych danych. Spółka otrzymuje dostęp do tych baz danych poprzez specjalistyczne oprogramowanie udostępnione przez dostawców. 

Ważne jest, że spółka nie dokonuje modyfikacji, obróbki ani dostosowywania tych danych do swoich indywidualnych potrzeb. Oprogramowanie umożliwia jedynie sortowanie i porównywanie danych. Ponadto, spółka nie otrzymuje praw autorskich ani licencji na wykorzystywanie tych informacji poza potrzebami związanymi z jej własną działalnością gospodarczą.

Brak obowiązku pobierania podatku u źródła

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdzono, że spółka nie ma obowiązku pobierania i odprowadzania podatku u źródła od nabywania dostępu do zagranicznych baz danych i informacji. Interpretacja potwierdziła, że takie transakcje nie podlegają opodatkowaniu w tym zakresie.

Uzyskanie dostępu do bazy danych – istotne szczegóły

Przy analizie opisanej sytuacji warto zwrócić uwagę na kilka istotnych punktów. Po pierwsze, spółka zawiera umowy z zagranicznymi podmiotami, które udostępniają jej dostęp do baz danych i serwisów informacyjnych. To kluczowe dla rozumienia charakteru transakcji. Ponadto spółka nie modyfikuje, obrabia ani dostosowuje gromadzonych danych, a jedynie korzysta z narzędzi dostarczonych w ramach oprogramowania do sortowania i porównywania informacji.

Dostęp do zagranicznych baz danych i informacji bez podatku u źródła – podstawowe zasady

Podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu jedynie od dochodów, które osiągają na polskim terytorium. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych precyzują zakres opodatkowania, obejmujący przychody z różnych źródeł, takich jak odsetki, prawa autorskie, projekty wynalazcze, usługi doradcze, badanie rynku i wiele innych. W przypadku tych przychodów zgodnie z przepisami ustawy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła) w dniu wypłaty należności. Jednakże dostęp do zagranicznych baz danych i informacji stanowi odrębną kwestię, która nie podlega temu podatkowi. Oto szczegóły dotyczące podstawowych zasad w tym zakresie.

Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza prawidłowość stanowiska spółki

Spółka przedstawiła stan faktyczny, w którym zawiera umowy z zagranicznymi podmiotami, umożliwiające jej dostęp do baz danych i serwisów informacyjnych. W ramach tych umów spółka nie przenosi praw autorskich ani nie otrzymuje licencji na wykorzystanie tych informacji w sposób wykraczający poza potrzeby związane z jej własną działalnością gospodarczą. Oprogramowanie dostarczane przez dostawców umożliwia jedynie sortowanie i porównywanie danych, bez modyfikacji czy dostosowywania ich. Spółka argumentowała, że dostęp do baz danych i informacji nie podlega podatkowi u źródła, ponieważ nie spełnia kryteriów opodatkowania, takich jak licencje czy usługi niematerialne.

Brak przeniesienia praw autorskich i brak charakteru usług niematerialnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stanowisko spółki jest prawidłowe. W przypadku dostępu do baz danych i informacji spółka nie przenosi praw autorskich ani nie wykonuje usług niematerialnych. Spółka korzysta z tych zasobów bez prawa do modyfikacji czy dystrybucji danych, co wyłącza je z kategorii należności licencyjnych lub usług niematerialnych, które podlegałyby opodatkowaniu. Oznacza to, że spółka nie jest zobowiązana do pobierania i odprowadzania podatku u źródła z tego tytułu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.