Jeżeli roczny limit dni pracy okazjonalnej zostanie przekroczony, kolejne wnioski pracownika o pracę zdalną mogą być realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy zdalnej naprzemiennej. W takim przypadku pracownik podlegałby wewnętrznym regulacjom dotyczącym pracy zdalnej, takim jak umowa ze związkami zawodowymi lub regulamin pracy zdalnej. Jeśli takie regulacje nie istnieją, konieczne byłoby uzgodnienie kwestii dotyczących rozliczania kosztów związanych z pracą zdalną. W takiej sytuacji pracodawca nie byłby już zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów narzędzi pracy, energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych.

Definicja okazjonalnej pracy zdalnej

Praca zdalna okazjonalna jest formą pracy, która jest wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika we wniosku o pracę okazjonalną, zazwyczaj w jego miejscu zamieszkania.

Należy zauważyć, że w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej nie ma wyłączenia stosowania wszystkich przepisów dotyczących pracy zdalnej. Pracodawca nadal ma obowiązek, między innymi, określenia procedur ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej oraz dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą zdalną.

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Limit pracy zdalnej okazjonalnej został ustalony na 24 dni w ciągu roku kalendarzowego. Przeliczenie na normę czasu pracy nie ma miejsca w tym przypadku, ponieważ dni pracy są liczonymi w pełnych dniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Na przykład, pracownik A jest zatrudniony w systemie podstawowym, podczas gdy pracownik B pracuje w systemie równoważnym. Oboje pracują na pełny etat.

Obaj pracownicy mogą wykorzystać maksymalnie 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej w ciągu roku. Dla pracownika A oznacza to maksymalnie 192 godziny, a dla pracownika B nawet 288 godzin (24 dni z uwzględnieniem możliwości wydłużenia do 24 godzin dziennie) spośród całkowitego rocznego wymiaru czasu pracy, które mogą być wykonane w formie pracy zdalnej.

Należy pamiętać, że praca zdalna okazjonalna może być realizowana jedynie na wniosek pracownika, a taki wniosek nie jest wiążący dla pracodawcy.

Co po wyczerpaniu limitu dni okazjonalnej pracy zdalnej?

Po wyczerpaniu limitu dni pracy okazjonalnej pracownik może złożyć wniosek dotyczący pracy zdalnej, ale nie jako pracę zdalną okazjonalną. W takim przypadku byłoby to wnioskowanie o pracę zdalną regularną, która byłaby wykonywana naprzemiennie z pracą w tradycyjnym miejscu pracy.

Jednak po przekroczeniu limitu pracy okazjonalnej, dalsze wnioski dotyczące pracy zdalnej nie kwalifikują się jako praca okazjonalna. Pracownik mógłby nadal wykonywać pracę zdalną okresowo, na podstawie indywidualnych ustaleń bez konieczności posiadania regulaminu pracy zdalnej. W sytuacji, którą opisano w pytaniu (25. lub 26. dzień), pracownik i pracodawca musieliby ustalić zasady pracy zdalnej poprzez porozumienie zawarte między nimi, zgodnie z przepisami art. 67(20) par. 5 Kodeksu pracy.